Bratislavské mosty

image

loďkový most Karolíny Augusty Bavorskej


 • stavba stabilného mosta na Dunaji v oblasti dnešnej Bratislavy bola až do konca 19. storočia prakticky nemožná. Dovtedy sa ľudia dostávali cez rieku len prevozmi a brodmi. Postupne sa začali budovať drevené mosty, ktoré však vydržali zväčša len do zimy. Až regulácia hlavného toku a spevnenie brehov (1870 - 1890) umožnili uvažovať o výstavbe pevného mosta. V roku 1825 bol postavený pontónový most z 23 člnkov. Bol pomenovaný na počesť korunovania cisárovnej Karolíny Augusty. V strede mosta bola od polovice 19. storočia drevená kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého. Vyúsťoval približne v miestach dnešného Nám. Ľ. Štúra. V strede sa dal zdvihnúť a lode mohli preplávať. Odstránený bol v roku 1890 po vybudovaní mosta Františka Jozefa I. cez Dunaj.


 • 1/ Starý most (1889-1890)

  1890-1919 Most Františka Jozefa I.

  1919-1945 Štefánikov most

  1945-1990 Most Červenej armády

  1990- Starý most

  dĺžka mostného poľa: 454,7 metrov

  šírka mosta: 6,5 metra

  image


  je najstarším mostom spájajúci ľavý a pravý breh Dunaja. Mestské zastupiteľstvo sa už 9. apríla 1877 zhodlo na tom, že pevný most treba postaviť. Zo strany uhorskej vlády sa o stavbu mosta zaslúžil vtedajší minister obchodu Gábor Baross. Bol vybudovaný pre peších, cestnú aj železničnú dopravu. Výstavba mosta stála vtedajších 1 milión 780 tisíc zlatých. Projekt mosta vypracoval inžinier Francois de Sales Cathry. Most staval tunajší podnikateľ, mestský hlavný inžinier Anton Sendlein (1842 - 1918). Pôvodne mal 7 polí s charakteristickým oblúkom. V rokoch 1914-1939 vozila cestujúcich do Viedne a z Viedne elektrická železnica po koľajniciach zabudovaných do cestnej časti mosta. Počas 2. svetovej vojny (3. 4. 1945) ustupujúce nemecké vojská zničili oceľovú konštrukciu a poškodili aj jeden z pilierov mosta. Opravili ho nemeckí vojnoví zajatci (už bez oblúka uprostred) a začiatkom roku 1946 už slúžil doprave. Predpokladaná životnosť 15 rokov sa nakoniec predĺžila až do roku 2013. Na cestnej časti mosta opäť položili električkové koľaje, ktoré využíval DPMB v rokoch 1951-1961 (linka č. 4 Petržalka - sad). Koľaje na moste boli odstránené v roku 1968, keď prešiel most prvou výraznejšou rekonštrukciou. Status jediného mosta cez Dunaj mu vydržal až do roku 1972. Jednokoľajná železničná trať bola využívaná až do r. 1983, kedy boli vlaky presmerované na novopostavený Prístavný most. Pod náporom hustej premávky si situácia vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu. No až 31. 8. 2008 bol uzatvorený pre individuálnu cestnú dopravu, od 15. 5. 2010 aj pre MHD a pre havarijný stav bol most úplne uzatvorený 2. 12. 2013. Začalo sa demontážou konštrukcie a prípravou na prestavbu mosta. 85% z rozpočtu uhradil kohézny fond EÚ. Cez most bude od apríla 2016 opäť premávať električka - linka č. 1. Má slúžiť pre peších a cyklistov. S individuálnou automobilovou dopravou sa nepočíta. Zachované zostali mýtne domčeky a kamenné oporné múry ako súčasť kultúrneho dedičstva a ukážka mostného staviteľstva. Magistrát mesta zvažuje aj nové pomenovanie mosta, ostáva aj alternatíva ponechania súčasného názvu mosta.


  2/ Nový most (1967-1972)

  1972-1993 Most SNP

  1993-28.8.2012 Nový most

  28.8.2012 Most SNP

  dĺžka mostného poľa: 430,8 metrov

  šírka mosta: 21 metrov

  image

  r. 1972


  do užívania bol odovzdaný 26.8.1972. Nemá žiaden pilier v prúde rieky, jedná sa o závesný most. Má svetové prvenstvo medzi mostami s jedným pylónom a s jednou závesnou rovinou. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia v kategórii mostné stavby na Slovensku. Navzdory týmto oceneniam bola kvôli výstavbe zbúraná významná časť historického Podhradia. Atrakciou je kaviareň na hlavici pylónu vo výške 85 m s názvom UFO, pred rokom 1989 kaviareň Bystrica. Vedie k nej výťah umiestnený v pylóne. Po oboch stranách mosta sú vedené chodníky pre peších a cyklistov.


  3/ Prístavný most (1977-1985)

  1985-1993 Most hrdinov Dukly

  1993- Prístavný most

  dĺžka mostného poľa: 460,8 metrov

  šírka mosta: 26,5 metrov

  v poradí tretí most cez Dunaj je vybudovaný ako dvojposchodový diaľnično-železničný most. Železničná časť bola otvorená už v roku 1983. Súčasťou sú aj lávky pre chodcov a cyklistov. Ide o najvyťaženejší bratislavský most, denne po ňom prejde až 120 000 vozidiel.


  4/ Most Lanfranconi (1985-1991)

  dĺžka mostného poľa: 761 metrov

  šírka mosta: 30 metrov

  v poradí štvrtý most cez Dunaj je zároveň prvým betónovým mostom. Projekt vznikol zo 7 súťažných návrhov v roku 1976. Je mostom diaľničným. Denne po ňom môže prejsť až 40 000 vozidiel. Pôvodne sa mal volať Most Mládeže, no napokon sa rozhodlo pomenovať most po talianskom architektovi Lanfranconim.


  5/ Most Apollo (2002-2005)

  dĺžka mostného poľa: 517 metrov

  šírka mosta: 32 metrov

  je zatiaľ najnovším bratislavským mostom. Pracovný názov bol most Košická. Bol slávnostne odovzdaný 4.9. 2005. Zvláštnosťou pri výstavbe bolo zostavenie mostného telesa na plávajúcich pontónoch na ľavom brehu Dunaja a jeho otočenie krížom cez rieku až po ukončení montáže oceľovej konštrukcie. Autorom projektu, ktorý získal viacero medzinárodných ocenení je Ing. Miroslav Maťaštík. Denne po moste prejde 47 000 vozidiel.


  6/ v rámci nultého obchvatu mesta sa pripravuje výstavba šiesteho mosta, ktorý má mať tiež diaľničný charakter a Dunaj má preklenúť za areálom Slovnaftu.